គំនូសតាងពណ៌

  • គំនូសតាងពណ៌ ACP រឹង & តារាងពណ៌លោហធាតុ ALUSUNBOND
  • ACP ឈើ&ថ្មម៉ាប&កញ្ចក់&ជក់&ពណ៌ALUSUNBOND