ឆុងឈីង

៤៣
១

ហាងលក់ទំនិញ Chongqing

សាលអាយ៉ង Zhangzhou

៤៣
១២១
៤៣

សាលអាយ៉ង Zhangzhou

សាលអាយ៉ង Zhangzhou

អគារ Chongqing Jiefangbei ញូវយ៉ក

ទីក្រុង Chongqing Ping'an Mocha