ឆុងឈីង

43
1

ហាងឆុងឈីង

អាយ៉ងចាងចូវ

43
121
43

អាយ៉ងចាងចូវ

អាយ៉ងចាងចូវ

អាគារ Chongqing Jiefangbei ញូវយ៉ក

ទីក្រុងឆុងឈីងភីងអានម៉ុកហា