ស៊ីឈួន

៤១
៤១
41成都柯世达集团办公楼

Chengdu Champaign Plaza

អគារការិយាល័យក្រុម Chengdu Huaming (Shuangliu)

អគារការិយាល័យក្រុម Chengdu kestar

១
៤១
៤១

ទីស្នាក់ការកណ្តាលតំបន់ឧស្សាហកម្ម Chengdu Longtangsi

ព្រះរាជអាជ្ញាប្រជាជននៃស្រុក Chengdu Chenghua

Chengdu West Shoes Capital

សមាគមកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុចិន មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិខាងលិច (ក្រុងចេងទូ)