ស៊ីឈួន

41
41
41成都柯世达集团办公楼

ចេងឌូចំប៉ាផ្លាហ្សា

អគារការិយាល័យជាក្រុមឈីងជៀងជីង (Shuangliu)

អាគារការិយាល័យក្រុម kestar ជាក្រុម

1
41
41

ទីស្នាក់ការកណ្តាលតំបន់ឧស្សាហកម្មឡុងឌុងយ៉ាងស៊ី

រដ្ឋបាលប្រជាជនខេត្តចេងទូឆេងហួ

រាជធានីស្បែកជើងចេងឌូខាងលិច

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលកីឡាវាយកូនបាល់ចិនខាងលិច (ឆេងឌូ)