ធានជីន

៣៥
៣៥
៣៥

ស្ថានីយកុងតឺន័រអន្តរជាតិកំពង់ផែ Tianjin ប៉ាស៊ីហ្វិក

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទីផ្សារអចលនទ្រព្យ Tianjin Hongqiao

ក្រុមទេសចរណ៍ធានជីន

៣៥
៣៥

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

ការស្ទង់មតិវិស្វកម្មរុករកដំបូង CCCC និងវិទ្យាស្ថានរចនា (ធានជីន)