ធានជីន

35
35
35

ស្ថានីយកុងតឺន័រអន្តរជាតិកំពង់ផែធានជីនប៉ាស៊ីហ្វិក

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទីផ្សារអចលនៈទ្រព្យធានជីនហុងហុងឈី

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ធានជីន

35
35

ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដែកធ្វើពីដែកទីតានជីន

ការស្ទង់មតិវិស្វកម្មនិងវិទ្យាស្ថានរចនាលើកដំបូង (ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី)